فرهنگی و ادبی
 

 

 

                                     از پشتِ دريچه

                             به من نزديك شده است

                                عباراتِ شبانه ي ماه

 

                                                   

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام مهر ۱۳۸۹ساعت 22:27  توسط رزاس  | 

 

                                                  براي آبگيرشان

                                       هاله ي ماه را نشانه رفته اند

                                             غازهاي وحشي

                                       

 

                                                

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:57  توسط رزاس  | 

 

                    در باغ شنيده شد

                              از پسِ شروعِ گلي

                                               صداي " هيچ"

                                                                                        

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط رزاس  | 

 

                         سَر مي كشد نسيمي

                          وزشِِ توارُدِ دو پيچك را

                                      با طرحي عجيب

                               

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:4  توسط رزاس  | 

 

                      در راهِ سفر

                               " من " خود جا مانده ام

                                         از خاطر خويش  

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:49  توسط رزاس  | 

 

                   راه پیمودم

              در دهلیز تاریک خویش

              کاریز به کاریز        

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:16  توسط رزاس  | 

 

                   برگهاي چليده را

                                ققنوسي درگرفت

                             از سايه ي شبنمي         

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:17  توسط رزاس  | 

 

                             خنکا

                          خش خش نور

                      در لاوک سایه ای

                       

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:3  توسط رزاس  | 

 

            سپيده دمان، به صدا درمي آورد

                    ناقوس گلهاي شيپوري را

                                      پروانه اي                      

                                              

                                            

                                  

                                      

                                       

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:37  توسط رزاس  | 

 

                     بازي پريد

              در ميان رُزهاي صحرايي

                   با پرهایي لاك گرفته

                    

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:11  توسط رزاس  | 

 

                            رد پايي در برف

                                        موميايي كرده است

                                       عبور ناتمام كسي را

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:20  توسط رزاس  | 

 

                               هنوز! در اين گمانم:

                         آيا من عميق شده ام به گل

                                           يا گل  به من   

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط رزاس  | 

 

                       خود را مي شكند،خيالم

              به جستجوي خِلوت لنگرگاه تو

                                     موج درموج

                                   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:43  توسط رزاس  | 

            

                                   تن به آب زدم

                                                   در كرانه اي

                                           دورتر از ذات تاريكم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:42  توسط رزاس  | 

 

                  افتاد کاجی کهن

                       بردروازه ی پلی

          با نسیم سوزنکهایش

                                             Amesbury old bridge

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:11  توسط رزاس  | 

 

                               مي آيد پاييز

                               با ايجاز ناگزيرش

                            ازنزديكي دور....

                     

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:29  توسط رزاس  | 

                         

                   دست می سایم

                   به سایه ی سروی در باد

                          عمود بر هیچ 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:18  توسط رزاس  | 

 

                     من هم گم شده ام

                               حتا پيش از برهوت

                              در تنگ وپيچ هبوط

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:11  توسط رزاس  | 

 

                        تا از نفس افتاد ،شمع

                            سُر خورد پروانه اي

                                  بر روياي تاريكم   

                    

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:44  توسط رزاس  | 

 

        شاید دچار چیزی شدم

          باتبخیر طرح اندامم

                   دراین کوره راه

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:37  توسط رزاس  | 

 

                            شيهه سرداد نسيم

                           بادهان تنگ غنچه اي

                                            از خراش سكوت

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:0  توسط رزاس  | 

            

                   هنوز محو آن کلماتم :  

                             سنگ نبشته ای                     

                              در اتاق آبی ماه

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:44  توسط رزاس  | 

 

                                    سنجاقکی شدم

                 در میان نهری پیچ در پیچ

                                     خیره بر هیچ

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:22  توسط رزاس  | 

                              

                   براي ديدن تو وخويش

                به تعطيلي ي چشمانم رسيده ام

                در جمعه اي ابدي

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:29  توسط رزاس  | 

                       

       

           بر جهید از آب

            یکی ماهی

             با حرارت خیس عطشش

      

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:33  توسط رزاس  | 

                       

                          

 

                   نقشی زدم

                با رقص تاریک قلم مو

           بر پرده اي در دور دستها

+ نوشته شده در  شنبه دهم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:56  توسط رزاس  | 

                

                         گل داد

                        در گلدانی شکسته

                            هرزه علفی

+ نوشته شده در  شنبه دهم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:47  توسط رزاس  | 

                                در ميان قلمها

                                       تنها يكي قلم

                                  آغشته به جوهر شوكران

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط رزاس  | 

              

                  

           در میانه ی راه

   ناگهان! برقی زد

از ساقه ای خشکیده،شبنمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:19  توسط رزاس  | 

                                                     در آيينه:

                                در آميخت، تصويري با من

                                                با مِهِ نَفَسم 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:22  توسط رزاس  | 

مطالب قدیمی‌تر